Darba laiks: P.-Pt. 10.00-19.00, Sest. 10.00-17.00

Privātuma politika

Galvenā  —   Piegādes nosacījumi   —  Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “Infinitas” privātuma politika

SIA “Infinitas” privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes nolūku un pamatu, apstrādes termiņu, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem. 
Pārzinis un tā kontaktinformācija 
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Infinitas”, reģistrācijas nr. 40103330966, visa kontaktinformācija pieejama šeit: www.gpspro.lv. 
Ar SIA “Infinitas” datu aizsardzības speciālistu var sazināties un uzdot jautājumus par personas datu apstrādi uz šādu e-pasta adresi: [email protected]
Personas dati un to ieguve 
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – Datu subjekts) – potenciālo/esošo/bijušo klientu, klienta galvinieku, mantinieku, maksātāju, šo personu pārstāvi, kontaktpersonu, citu trešo personu, kura iesaistīta kreditēšanas, t.sk. maksātspējas vērtēšanas procesā (piemēram, trešās personas dati klienta iesniegtajos dokumentos) un citos datu apstrādes procesos, SIA “Infinitas” sadarbības partneru (t.sk. potenciālo), to pārstāvju vai patieso labuma guvēju, SIA “Infinitas” vakances kandidātu, rīkotā konkursa dalībnieku. 
Personas datu kategorijas, kuras SIA “Infinitas” lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte) pavalstniecība;
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • Profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, dati par darba devēju, darba stāžs;
 • Dati par saistītajām personām, piemēram, ziņas par apgādājamo personu skaitu, mantiniekiem un citām saistītajām personām.
 • Finanšu dati, piemēram, dati par piederošo mantu, par darījumiem, par saistībām, dati par ienākumiem un to avotu, mēneša alga un citi regulārie vai neregulārie ienākumi, finanšu saistības, ienākumu avots (līdzekļi);
 • Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Datu subjekts apmeklē SIA “Infinitas” veikalu vai tīmekļa vietni www.gpspro.lv, vai sazinās ar SIA “Infinitas” telefoniski, elektroniski, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, Datu subjektam apmeklējot SIA “Infinitas” tīmekļa vietnes vai sazinoties citos SIA “Infinitas”;
 • Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas,
 • Dati par piedalīšanos spēlēs un akcijās, piemēram, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas.

SIA “Infinitas” personas datus iegūst no:

 • pašiem Datu subjektiem;
 • Datu subjektu pārstāvjiem;
 • SIA “Infinitas” sadarbības partneriem (piemēram, preces/pakalpojuma pārdevējiem, konkursa organizētājiem);
 • Datu subjektu kreditoriem;
 • kredītiestādēm, administrējot norēķinus;
 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, maksātnespējas administratoriem, tiesu izpildītājiem, notāriem;

Personas datu apstrādes nolūki

 • Pieteikumu (preču iegādes pieteikumu vai aizdevuma pieteikumu) saņemšana un apstrāde, ka arī SIA “Infinitas” pakalpojumu sniegšana;
 • Līgumu/vienošanos u.c. dokumentu sagatavošana, apstrāde un izpilde (tiesisko attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana);
 • komunikācija ar Datu subjektu, tostarp informējot to par jebkādām izmaiņām attiecībā uz SIA “Infinitas”, SIA “Infinitas” pakalpojumiem un/vai no savstarpējo līgumattiecību izrietošo informāciju;
 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana un uzlabošana, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;
 • tirgus izpētes, statistikas veikšana;
 • pakalpojumu piedāvāšana klientiem (mārketinga aktivitātes), akciju un/vai konkursu organizēšana;
 • jaunu pakalpojumu izstrāde;
 • SIA “Infinitas” /sadarbības partnera pakalpojumu/produktu reklāma pa tālruni, t.sk. SMS, e-pastu, pastu, tīmekļa vietnēs, mobilajos pakalpojumos, t.sk., pielāgojot sūtīto piedāvājumu Datu subjekta interesēm;
 • Jauno tehnoloģiju ieviešana un darbības uzturēšana, lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz Datu subjekta identifikāciju, prettiesisku darbību nepieļaušana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu,
 • norēķinu administrēšana;
 • lietvedības organizēšana;
 • iesniegumu/ pieteikumu/ pretenziju u.c. dokumentu saņemšana un apstrāde, t.sk. atbilžu sniegšana;
 • prasījumu tiesību cesija;
 • publisko reģistru monitorings;
 • sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, t.sk. sadarbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;
 • komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analīze;
 • komercdarbības atskaišu un pārskatu sagatavošana un sniegšana;
 • valsts iestāžu, t.sk. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde likumā noteiktajā kārtībā;
 • Aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzība, t.sk. prasījuma tiesību īstenošana, pierādījumu glabāšana iespējama strīda gadījumā ar Datu subjektu;
 • Prettiesisko darbību identificēšana un novēršana, kā arī ziņošana attiecīgajām iestādēm;
 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (piemēram, grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti);
 • ieguldījuma sniegšana atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats 
SIA “Infinitas” apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana Datu subjekta personas datu apstrādei;
 • līguma noslēgšanai un izpildei;
 • spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto SIA “Infinitas” pienākumu izpildei;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses –no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošu SIA “Infinitas” leģitīmo (likumīgo) interešu realizēšanai.

SIA “Infinitas” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, t.sk. īstenot tiešo mārketingu;
 • administrēt norēķinus;
 • veikt klientu izpēti;
 • tiesisko attiecību un līguma saistību izpildes nodrošināšana;
 • komercdarbības laikā apkopotās informācijas saglabāšana noteiktu laika periodu ;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kā arī pakalpojuma procesa nodrošināšana;
 • pārrunu veikšana par iespējamo sadarbību un sadarbības līguma noformēšana/sagatavošana, kā arī noslēgšana;
 • Fizisko personu, kuras ir iesaistītas SIA “Infinitas” datu apstrādē (SIA “Infinitas”  sadarbības partneru darbinieku uzskaite), uzskaite;
 • uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpšanu;
 • vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;
 • nodrošināt SIA “Infinitas” pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;
 • glabāt dokumentus;
 • pārvaldīt SIA “Infinitas” kredītrisku.

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas 
Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemot vērā SIA “Infinitas” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 
SIA “Infinitas” var izpaust Datu subjekta personas datus: ·

 • SIA “Infinitas” grupas struktūrvienībām (administratīvos un tirgvedības nolūkos); ·
 • SIA “Infinitas” sadarbības partneriem, ar kuriem kopā SIA “Infinitas” piedāvā kopzīmola produktus un Pakalpojumus (lai nodrošinātu šādus Pakalpojumus un produktus, kā arī šādu produktu tirgvedībai un reklāmai);
 • valsts iestādēm un citām institūcijām/iestādēm, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas; ·
 • pilnvarotiem revidentiem/auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem; ·
 • SIA “Infinitas” nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu SIA “Infinitas”  pakalpojumu nodrošināšanā; ·
 • publisko reģistru pārvaldītājiem;
 • parādu piedziņas sabiedrībām, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem un citām trešajām personām, kurām SIA “Infinitas” var nodot savas tiesības un pienākumus.

SIA “Infinitas” var izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:

 • datu apstrāde vajadzīga līguma noslēgšanai un/vai izpildei;
 • datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami SIA “Infinitas” darbībā;
 • ir saņemta Datu subjekta piekrišana;
 • datu izpaušana nepieciešama SIA “Infinitas” aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Personas datu profilēšana, automatizēta lēmumu pieņemšana un komerciālā piedāvājumu sūtīšana

 • Personas datu profilēšana

Profilēšana ir jebkura veida automātiska personas datu apstrāde, kura tiek veikta ar mērķi izvērtēt/analizēt konkrētus ar Datu subjektu saistītus personiskus aspektus, piemēram Datu subjekta ekonomisko situāciju, personīgās vēlmes, intereses, dzīvesvietu. Profilēšanu izmanto analīzes veikšanai Klienta konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, kredītspējas novērtēšanai, riska vadībai, darījumu monitoringam, lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz SIA “Infinitas” leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, līguma izpildi vai Datu subjekta piekrišanu. 
Mārketinga nolūkos SIA “Infinitas” izmanto automatizētus personas datu analīzes rīkus, tai skaitā, veic Datu subjekta datu profilēšanu. SIA “Infinitas” veic Datu subjekta datu grupēšanu un analīzi pēc iegādātajām precēm, maksāšanas disciplīnas un citiem kritērijiem, ņemot vērā citas Datu subjektam raksturīgas pazīmes (piem., dzimumu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas reģionu u. c.). 
SIA “Infinitas” veic datu profilēšanu arī nolūkā piešķirt priekšrocības noteiktu kategoriju klientiem (piemēram, klientiem, kuri svin dzimšanas dienu noteiktā laika posmā). 
SIA “Infinitas” veiktās Datu subjekta datu analīzes un profilēšanas darbības Datu subjektu juridiski neietekmē, jo šādu darbību rezultātā SIA “Infinitas” nepieņem Datu subjektam saistošus lēmumus. 
Ja tomēr Datu subjekts vēlas iebilst pret automatizētu savu personas datu grupēšanu un analīzi (profilēšanu), Datu subjektam ir tiesības iebilst pret automatizēto datu apstrādi, t.sk. profilēšanu, informējot par to SIA “Infinitas” uz e-pasta adresi: [email protected] vai tālruņa nr.: 27 057 057. 
Datu subjektam, iebilstot pret personas datu profilēšanu jāapzinās, ka SIA “Infinitas”  turpmāk nevarēs informēt Datu subjektu par SIA “Infinitas” aktuālajiem piedāvājumiem un priekšrocībām – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm.

 • Komerciālā paziņojuma sūtīšana

Datu subjekti, kuri iesnieguši savus personas datus un izteikuši vēlēšanos saņemt informāciju par SIA “Infinitas” aktuālajiem piedāvājumiem – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm, neiebilst, ka minētā mērķa sasniegšanai SIA “Infinitas”  pārstāvji sazināsies ar Datu subjektu, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus (elektronisko pastu, tālruni (telefonzvani un/vai SMS)). 
Sniedzot piekrišanu Datu subjekta personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkiem, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādas datu apstrādes tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar tiešo mārketingu. 
SIA “Infinitas” var piedāvāt savus pakalpojumus esošajiem klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm.

Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam 
SIA “Infinitas” personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • SIA “Infinitas” vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums;
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus, piemēram normatīvajos aktos noteikto uzņēmuma
 • attaisnojuma dokumentu glabāšana,
 • ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei, piemēram Datu subjekta piekrišana komerciālā paziņojuma sūtīšanai.

Datu subjekta tiesības 
Datu subjektam ir tiesības:

 • piekļūt saviem SIA “Infinitas” rīcībā esošajiem personas datiem,
 • pieprasīt labot savus SIA “Infinitas” rīcībā esošos personas datus, kas nav precīzi,
 • Regulā noteiktajos gadījumos pieprasīt ierobežot datu apstrādi,
 • pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus,
 • ja datu apstrāde tiek veiktai tikai uz piekrišanas pamata, atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā (piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību),
 • jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz SIA “Infinitas” leģitīmo interesi, balstoties uz iemesliem saistībā ar Datu subjekta īpašo situāciju.

Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu ar norādītu atbildes saņemšanas pasta adresi var iesniegt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
 • elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

SIA “Infinitas” izvērtēs saņemto pieprasījumu un sniegs atbildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Iebildumu gadījumā SIA “Infinitas” veiks visas pamatotās un nepieciešamās darbības, lai tos atrisinātu, pretējā gadījumā - Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/  . 
Privātuma politikas atjaunināšana 
SIA “Infinitas” ir tiesības atjaunot un papildināt Privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.

SĪKDATŅU POLITIKA
Lai lietotu šo tīmekļa vietni ar Jūsu pārlūka sīkdatnēm, Jums ir jāpiekrīt mūsu sīkdatņu lietošanai atbilstoši šai politikai. Ja Jūs nevēlaties izmantot sīkdatnes, Jūs varat tās atspējot tīmekļa pārlūkā.

Šī politika ir mūsu privātuma politikas sastāvdaļa, un tajā ir paskaidrots:
● kas ir sīkdatne,
● kādam nolūkam izmanto sīkdatnes,
● kas ir vietējā krātuve,
● kas ir trešo pušu sīkdatnes,
● kā bloķēt vai dzēst sīkdatnes.

KAS IR SĪKDATNE?
Sīkdatnes ir nelielas pagaidu datnes, kas tiek saglabātas Jūsu pārlūkošanas ierīcē (datorā, tālrunī, planšetdatorā u. c.) ikreiz, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei saglabāt Jūsu ierīcē informāciju, kas nepieciešama noteiktu tīmekļa vietnes iespēju funkcionēšanai.

Kad ierīcē tiek izveidota sīkdatne, tiek saglabāta šāda informācija:
● sīkdatni izveidojušās tīmekļa vietnes adrese (domēns),
● sīkdatnes glabāšanas ilgums (no dažām minūtēm līdz pat vairākiem gadiem),
● sīkdatnes saturs.

Jūs varat jebkurā brīdī konfigurēt savu tīmekļa pārlūku, lai liegtu noteiktām tīmekļa vietnēm izmantot sīkdatnes. Turklāt Jūs varat dzēst iepriekš saglabātās sīkdatnes.

KĀDAM NOLŪKAM IZMANTO SĪKDATNES?
● Obligātās sīkdatnes. Tehniskas sīkdatnes, kas palīdz pārvaldīt Jūsu pārvietošanos tīmekļa vietnē vai nodrošina Jūsu palikšanu sistēmā. Ja Jūs tās bloķējat, atsevišķas tīmekļa vietnes daļas var darboties kļūdaini.

● Pielāgošanas sīkdatnes. Tās ir vajadzīgas, lai atcerētos noteiktas lietotāju izvēlnes.
● Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes palīdz mums un trešajām pusēm reģistrēt, no kurienes vietne ir apmeklēta un kā lietotāji ar to mijiedarbojas, lai mēs varētu sagatavot analītiskos datus, kas palīdzēs uzlabot tīmekļa vietnes struktūru un saturu.
● Reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes izmanto, lai pārvaldītu tīmekļa vietnē izvietotās reklāmas, to saturu un biežumu.
● Lietotāju paradumiem pielāgotas reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes palīdz novērot Jūsu pārlūkošanas paradumus, lai izveidotu profilu ar Jums aktuālām reklāmām.
● Sociālās kopīgošanas sīkdatnes. Sīkdatnes, kas ir vajadzīgas, lai Jūs varētu pieteikties sociālajos tīklos un kopīgot saturu.

KAS IR VIETĒJĀ KRĀTUVE?
Vietējā krātuve ir datne, ko tīmekļa vietne izveido Jūsu ierīcē. Sīkdatnes ir tikai viens no vietējās krātuves paveidiem, taču ir arī citi. Svarīgi tos pazīt, lai Jūs varētu tos bloķēt vai dzēst to saglabātos datus.

● Pārlūka vietējā krātuve. Dažas tīmekļa vietnes saglabā datus pārlūka “sesijas krātuvē” (“sessionStorage”) un “vietējā krātuvē” (“localStorage”); sesijas krātuvē dati tiek saglabāti īslaicīgi, bet vietējā krātuvē — nepārtraukti. Jūs varat tos dzēst, izdzēšot pārlūka vēsturi.
● Flash vietējā krātuve (“Flash vietējie kopīgotie objekti”). Flash ir pārlūka spraudnis, ko izmanto, lai papildinātu tīmekļa vietnes ar interaktīvu un multivides saturu. Flash var saglabāt datus Jūsu ierīcē.
● Silverlight vietējā krātuve (“izolēti objekti”). Silverlight ir pārlūka spraudnis, ko izmanto, lai papildinātu tīmekļa vietnes ar interaktīvu un multivides saturu. Silverlight var saglabāt datus jūsu ierīcē.
● Tīmekļa bāksignāls ir izsekošanas metode, kuras pamatā ir tīmekļa vietnē integrēts attēls. Kad Jūsu pārlūks izveido savienojumu ar serveri, kur atrodas attēls, lai to lejupielādētu, Jūsu piekļuve tiek izsekota. Dažkārt tīmekļa bāksignāli ir ļoti sīki vai caurspīdīgi attēli, tādēļ lietotāji tos nepamana.

KAS IR TREŠO PUŠU SĪKDATNES?
Daudzas tīmekļa vietnes iekļauj iespējas/funkcijas, ko nodrošina trešās puses, piemēram:
● analītiskos datus par tīmekļa vietnes izmantošanu,
● interaktīvās kartes,
● video un multivides elementus,
● sociālās kopīgošanas pogas,
● reklāmas.

Šo funkciju nodrošinātāji var izmantot sīkdatnes un vietējo krātuvi, lai novērotu Jūsu pārlūkošanas paradumus un izveidotu profilu ar reklāmām, kas pielāgotas Jūsu interesēm.
Dažas no šīm funkcijām seko Jūsu pārlūkošanas paradumiem, lai izveidotu Jūsu interešu profilu un rādītu Jums aktuālas reklāmas. Sīkdatnes un vietējā krātuve ir rīki, kas palīdz ievākt informāciju par Jūsu pārlūkošanas paradumiem.

KĀ BLOĶĒT VAI DZĒST SĪKDATNES?
Vairums tīmekļa pārlūku ļauj Jums pilnībā atspējot sīkdatņu izmantošanu. Tie arī ļauj izdzēst sīkdatnes, ko izveidojuši konkrēti domēni/tīmekļa vietnes. Informācija, kā to izdarīt, ir pieejama Jūsu pārlūka palīdzības lapā.

Šī informācija ir sniegta arī tīmekļa pārlūka tiešsaistes atbalsta lapās:
● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
● Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
● Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
● Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES
● Safari IOS operētājsistēmai: https://support.apple.com/en-us/HT201265
● Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Atsevišķa informācija var tikt glabāta Jūsu pārlūka vietējā krātuvē, Flash vietējā krātuvē un Silverlight vietējā krātuvē. Kā izdzēst:
● lai dzēstu pārlūka vietējo krātuvi, izdzēsiet pārlūka vēsturi,
● informācija par to, kā izdzēst Flash vietējo krātuvi, ir sniegta Adobe palīdzības lapās: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Lai neļautu Google Analytics izmantot sīkdatnes:
● izmantojiet pārlūka pievienojumierīci, lai atteiktos no Google Analytics; varat to lejupielādēt vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ja Jums nepieciešama palīdzība saistībā ar citu pārlūkošanas programmatūru vai ir citi jautājumi par sīkdatnēm, ko izmanto šī tīmekļa vietne, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected] .

Atcerieties: ja Jūs bloķēsiet sīkdatnes, atsevišķu pakalpojumu vai funkciju darbība var tikt traucēta.